Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO POSZUKUJE KANDYDATÓW/KANDYDATEK NA STANOWISKO:

KSIĘGOWY

DO SPRAW: STANOWISKO FINANSOWO - KSIĘGOWO - KADROWE

SZCZEGÓŁY OFERTY PRACY  NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWY

LUB NA STRONIE https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/4735

 

Zarządzenie

Niniejszym informuję, iż dzień 2 maja będzie dniem wolnym od pracy powyższy zostanie odpracowany 7 maja 2016r. w najbliższą sobotę.

W niniejszym pliku publikujemy stanowisko dotyczące uwierzytelniania dokumentów geodezyjnych w tym inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych z terenu powiatu piaseczyńskiego. Aby pobrać stanowisko w tej sprawie proszę pobrać plik: -->stanowisko w sprawie uwierzytelniania dokumentów geodezyjnych.pdf

Informacja dla firm o możliwości wykonania ekpertyzy robót wykonanych przy ul. Sosnowej 8A w Magdalence gm. Lesznowola -->informacja o wykonaniu ekspertyzy.doc

W związku ze zmianą ustawy Prawo budowlane (Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r., poz. 443) prosimy o zapoznanie się w wymienioną ustawą. Ponadto informujemy, iż druki dostępne na stronie również uległy zmianie.

Aby pobrać komplet druków do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kliknij tutaj--> Wniosek o udz. pozw. na użytkowanie Dane statystyczne str. 1/3  Dane statystyczne str. 2/3  Dane statystyczne str.3/3

art. 55 Rozdział 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wmagane pozowlenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVI, XVII - z wjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie, XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego, XX, XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów, XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych, XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych, XXVII - XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, otórych mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust.4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Aby pobrać druk zawiadamiający o zmianie kierownika budwy, inspektora nadzoru budowlanego lub projektanta zgodnie z art. 44 ust. 1 Prawa budowlanego kliknij tutaj--> Oswiadczenie_wniosek_Zmiana_kierownika_budowy_projektanta_inspektora_nadzoru_inwestorskiego nowa ustawa.doc

Aby pobrać druk zawiadamiający o dokonaniu okresowej kontroli obiektu wielkopowierzchniowego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego kliknij tutaj--> Zawiadomienie o okresowej kontroli

Aby pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznej kliknij tutaj--> wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej.pdf

Aby pobrać komplet druków do zawiadomienia o zakończeniu budowy kliknij tutaj--> Zaw. o zak. budowy  Dane statystyczne str. 1/3  Dane statystyczne str. 2/3  Dane statystyczne str.3/3

art. 54 Rozdział 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa  art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

 
1 do 10 z 13